Sociaal

De coöperatie heeft een sociaal oogmerk.

Via oriëntatie-, opleidings- en tewerkstellingskansen aan langdurig werklozen en personen met arbeidshandicap wordt invulling gegeven aan dit sociaal oogmerk. We werken samen en geven op die manier vorm aan onze belangrijkste doelstelling: het zoveel mogelijk produceren van lokale kruidenproducten en dit op een mens- en milieuvriendelijke wijze.

Naast het meewerken in dienstverband, bestaan er tevens verschillende vormen van meewerken in het kader van dagbesteding en arbeidscoaching. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan mensen die hun leven een (andere) richting willen geven.
Wij bieden activiteiten die er op gericht zijn mensen hun talenten en interesses te laten ontdekken en hiermee te oefenen. En dit met het oog op zich te (her)oriënteren op hun kansen op de arbeidsmarkt/opleiding of zinvolle dagbesteding.

Hierna geven wij een overzicht van de mogelijkheden:

VRIJWILLIGERSWERK

Wie?
Iemand die niet-betaald zijn medewerking verleent, en die verbonden is via een overeenkomst voor vrijwilligerswerk.

Duur? min. 4 uren per dag – max. 8 uren per dag


OPLEIDING - STAGE

Wie?
Iemand die in het kader van een opleiding verbonden is met een stageovereenkomst.

Opleiding – stage kan betrekking hebben op volgende leerinhouden:
kruidenteelt – kruidenverwerking – verkoop & administratie

Je kunt je in één specifiek aspect verdiepen, of juist allerlei verschillende dingen doen.
Er is professionele begeleiding aanwezig.
Het is mogelijk om een deel van de verantwoordelijkheid op zich te nemen (bijvoorbeeld een specifieke teelt).

Duur: we verwachten dat je ofwel voltijds meewerkt met minimale duur van 2 weken; ofwel gedurende min. 2 dagen in de week voor een periode van minstens 3 maanden.

ARBEIDSZORG

Wie?
Mensen met een psychiatrische of justiciële problematiek
mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

Je helpt onder begeleiding mee aan de dagelijkse activiteiten in het kader van dagbesteding


Werkwijze?

Aanmelding

Aanmelden kan telefonisch op het nummer 09/259 98 91 of per email via info@aardendwerk.be.
droogovenEr wordt dan een datum afgesproken voor een kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek kan je aangeven wat je interesses en verwachtingen zijn.
Wij kijken dan wat wij eventueel te bieden hebben.
Als we samen tot een conclusie komen wordt een afspraak gemaakt voor een meeloopdag.
Als je nadien met ons wil ‘samen gaan’, wordt een trajectplan opgemaakt

Trajectplan

In het trajectplan wordt dieper ingegaan op een aantal wederzijdse interesses en verwachtingen.
Het trajectplan is een dynamisch gegeven en kan uiteraard bijgesteld worden in functie van de opgedane ervaringen.

Traject

Afronding

Op het einde van het traject wordt gekeken naar je mogelijkheden.
Dit kan zijn: doorverwijzing, opleiding/stage, terugkeer naar of uitstroom uit de arbeidsmarkt.

Wat?

BUITEN WERKEN

Activiteiten met een eerder repetitief karakter (herhaaldelijk terugkomende handelingen)

Fijn motorisch Grof motorisch
-Zaaien in trails (maart-april)(AP Hilda)

-Snoeien handmatig en wegbrengen van snoeisel naar komposthoop (september)(AP Hilda)

-Karton sorteren en tape verwijderen

-rolschoffelen (niet gemotoriseerd)(AP Hilda, Erik)

-onderhoud paden (karton leggen, houtsnippers aanbrengen) )(AP Hilda, Erik)

-kompost verspreiden tussen planten (AP Hilda, Erik)

-Kompost keren)(AP Hilda, Erik)

-bakken proper spuiten met tuinslang (AP Peggy/Marie-Anna)

-hagen meehelpen snoeien (motorisch)

Activiteiten met een eerder creatief karakter (eerder afwisselende handelingen waarbij enig inzicht vereist is)

Diverse soorten handelingen - zowel fijn als grof motorisch
-onderhoudstaken in de kruidentuin van de Drongengoedhoeve (op donderdag): wieden, plukken, oogsten van zaden voor zadenbib, … (AP Christel)

-onderhoud en beheer van materialenkot : pictogrammen aanbrengen, ordenen van gereedschap op vaste plaats, gereedschap voorzien van touwtjes, sorteren van afval (papier, groenafval, restafval)

-wildpluk op verplaatsing (in natuurgebieden)van braam, meidoorn, sleedoorn, rozenbottel,… (AP Christel)

-meegaan naar markt en aanbieden van proevertjes (incl. voorbereiding en opruiming erna)

BINNEN WERKEN

Activiteiten met een eerder repetitief karakter (herhaaldelijk terugkomende handelingen)

-etiketten aanbrengen op voorverpakte producten (AP Peggy/ Marie-Anna)

-voorbehandelingen verwerking kruiden: reinigen van zaden, spoelen en snijden van vruchten en wortels (AP Marie-Anna)

-nabehandelingen verwerking drogerij: zaden verwijderen uit rozenbottels,…(AP Marie-Anna)

-onderhoud in drogerij: roosters afspoelen, oven reinigen (AP Marie-Anna)

-lege flessen uitspoelen (AP Peggy)

- Voorraad ordenen

Activiteiten met een eerder creatief karakter (eerder afwisselende handelingen waarbij enig inzicht vereist is)

-1x per week (op vrijdag) eenvoudige maaltijd(soep) bereiden met ingrediënten uit de tuin; incl. opruimen

-kruidenzakjes (potpourri) maken in textiel gevuld met aromatische kruiden

-voorraadkamers ordenen en desgewenst aanbrengen van pictogrammen (kisten een naam geven)

Welke werkzaamheden je verricht, zal enerzijds afhankelijk zijn van je interesse en beschikbare tijd, anderzijds van de prioriteiten, de overige beschikbare menskracht op dat moment en het seizoen. Uiteindelijk bepalen wij, na overleg met jou, welke keuze daarin gemaakt wordt.